El Congrés aprova una Proposició no de Llei d’En Comú Podem que insta al pròxim Govern a derogar les reformes laborals i a pujar el Salari Mínim

La majoria dels grups parlamentaris han donat suport avui a la proposició no de Llei del grup parlamentari En Comú Podem d’instar el nou Govern per actualitzar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) segons recomana la Carta Social Europea que indica que aquest sou ha d’estar per sobre del llindar i que a Espanya no assegura un nivell de vida digne.

La iniciativa demana al nou Executiu que posi en marxa un procés d’actualització i millora del SMI que permeti en un període breu de temps donar compliment a les exigències del comitè de dret socials del Consell d’Europa en relació a la cobertura mínima del salari previst en aquesta carta.

La diputada d’En Comú Podem, Aina Vidal, ha indicat que també s’insta a iniciar un procés de concertació social amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives abans de procedir a reformes laborals i ha defensat que la Carta Social Europea és un “model” i ” peça angular “per als drets dels treballadors.

La proposta d’En Comú Podem es fa ressò d’un informe del Comitè Europeu de Drets Socials en el qual s’assenyala que Espanya “incorre en greus incompliments” en matèries com de drets laborals, negociació col·lectiva i llibertat sindical, referint- per exemple a l’aprovació de la reforma laboral de 2012 sense “consulta” als agents socials malgrat que es “permet als ocupadors de manera unilateral no aplicar condicions pactades en els convenis”.A més, el text critica la falta d’un preavís “adequat” en els acomiadaments de contractes temporals o de suport als emprenedors, la possibilitat de l’empresari de “imposar lliurement” jornades irregulars o de fixar la jornada flexible per períodes d’un any, i la manca de garanties d’una remuneració o temps lliure compensatori suficients per les hores extraordinàries.

Així mateix, l’organisme ha demanat informació a Espanya sobre les denúncies sindicals respecte de les “restriccions del dret de vaga i la criminalització” de l’activitat sindical per part de l’Executiu, i també considera que el nostre país “incompleix l’obligació d’assegurar que tots els treballadors exposats a riscos per a la salut i la seguretat tenen dret a mesures compensatòries “.

REFORMA LEGISLATIVA CONCERTADA

Per tot això, EnComúPodem insta el Govern a posar en marxa una reforma legislativa que compti amb la concertació social per “donar compliment” a la Carta de Drets Socials en els aspectes criticats pel Comitè Europeu, el que de facto suposaria eliminar molts els principals continguts de la reforma laboral del 2012. A més, demana que es ratifiqui “com més aviat” el Tractat Internacional pel qual s’aproven les modificacions introduïdes en la Carta Social Europea revisada, que “creen un sistema de control de compliment dels drets socials i amplien, alhora, el seu catàleg” .

D’altra banda, la formació catalana indica en la seva proposició no de llei que l’informe del Comitè Europeu de Drets Socials també critica que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fixat a Espanya “no assegura un nivell de vida decent” ja que després de restar contribucions a la Seguretat Social i impostos queda “per sota del llindar mínim fixat en el 50% del salari mitjà net i, per tant, són manifestament abusives”.

En aquest sentit, reclama també posar en marxa una “actualització i millora” de l’SMI perquè “en un període breu de temps” es pugui donar compliment a les exigències del Comitè sobre la cobertura mínima prevista a la Carta Social Europea, que ha d’estar en el 60% del salari mitjà.