POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

EN COMÚ PODEM proveïda de NIF G-66644907 actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web.EN COMÚ PODEM informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de l’organització esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, EN COMÚ PODEM només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps per possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment.És per això que EN COMÚ PODEM es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits, EN COMÚ PODEM anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal d’EN COMÚ PODEM que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT A LA CAPTACIÓ DE DADES
VOLUNTARIETAT:

S’informa als Usuaris de la pàgina web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que puguin ser continguts en la present pàgina web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA:

Amb la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per EN COMÚ PODEM els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular EN COMÚ PODEM podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

En marcar la casella”He llegit i accepto la Política de Privacitat, Avís Legal i Política de Cookies”,l’usuari declara haver llegit els textos legals i estar d’acord amb el seu contingut.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades.Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
Passatge Rellotge, 3 (CP 08002 BARCELONA)

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a EN COMÚ PODEM a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats.Es conserven les dades posats a disposició EN COMÚ PODEM a través de l’emplenament de formularis als quals l’usuari tingui accés en suport paper o a través de mitjans electrònics.Aquesta informació és rebuda perEN COMÚ PODEM i, en qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers sense la corresponent autorització del mateix interessat, legal o contractual, d’acord amb el que estableix l’art.11 LOPD.

EN COMÚ PODEM és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per EN COMÚ PODEM amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris, gestionar els perfils dels inscrits, contactar amb ells per gestionar la seva registre i fer-los arribar tota la informació necessària sobre la seva inscripció i altres activitats de l’organització.Així mateix podrà ser usada per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris.

Entre d’altres, les dades seran tractades amb la finalitat d’atendre la relació entre l’usuari i l’organització i donar compliment als Estatuts de la Coalició, Reglaments, Acords ètics, organitzatius i polítics que aproven els òrgans de la coalició electoral, així com de els mètodes de participació i les fórmules de decisió que legítimament s’estableixin, per a ells serà necessària la:

Gestió del cens electoral,

Gestió, convocatòria, desenvolupament i supervisió de la (es) campanya (s) electoral (és),

Convocatòries, presentació, informació, publicitat de candidatures per i dirigides a participants i afiliats a través de qualsevol mitjà digital/electrònic o en suport paper,

Gestió, formació i supervisió de les respectives comissions, consells i altres òrgans derivats del procés de votació,

Comunicació d’informació considerada per EN COMÚ PODEM útil i les notícies més importants de la seva activitat política;en particular les accions relacionades amb campanyes electorals, candidatures, convocatòries, actes públics i discursos i presència dels nostres líders, etc.

Tots aquells serveis, funcions i potestats legítimes d’EN COMÚ PODEM de conformitat amb el que s’exposa en el present Reglament de votació, els Estatuts de la coalició electoral, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007) i una altra legislació sectorial connexa.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els llocs web.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè EN COMÚ PODEM pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’organització, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

En emplenar i enviar el formulari d’inscripció l’interessat passarà a ser membre d’EN COMÚ PODEM i serà titular dels drets i obligacions reconeguts per la legislació espanyola a tots els inscrits en partits polítics.

La inscripció suposa l’acceptació expressa dels Estatuts de la coalició electoral, Reglaments, Acords ètics, organitzatius i polítics que aprovin aquells òrgans de la coalició electoral, així com dels mètodes de participació i les fórmules de decisió que legítimament s’estableixin.

Així mateix, el introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades que, si s’escau utilitzi l’organització, implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat;donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web:

http://encomupodem.cat

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES Organitzacions SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a EN COMÚ PODEM tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació.En la resta dels casos EN COMÚ PODEM col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Per als casos en què l’usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte d’ENCOMÚ PODEM,en qualsevol moment pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a lopd@encomupodem.cat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia organització, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.EN COMÚ PODEMno assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és EN COMÚ PODEM amb domicili aDOMICILIi amb la gestió del domini d’Internethttp://encomupodem.catinscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del correu electròniclopd@encomupodem.cat

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’organització només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa.Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
EN COMÚ PODEMcol·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.
EN COMÚ PODEMes compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.
EN COMÚ PODEM recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions:

Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.

Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.

Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.

Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

Es recomana no publicar al perfil de l’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.

Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.

Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.

Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.

Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.

S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.

Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social s’ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

No s’han de comunicar a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de comunicar a tercers i/o desconeguts.

Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar als pares o tutors.

S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.

S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.

Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.

Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.

Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.

Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.

Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.

Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

Controlar el perfil d’usuari del menor.

Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.

Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

ecp
ecp2